Vilkår og betingelser ved aftaler

NB: Denne side er ikke længere gyldig. Se de nye vilkår her

Nedenfor ser du betingelser og vilkår ved aftaler indgået med Firmafon Aps.
1. april 2015

Dette dokument beskriver de generelle betingelser, der gælder i forholdet mellem:
Firmafon Aps
Teglværksgade 18
2100 København Ø
CVR 33363850
(herefter "Firmafon")

og købere af Firmafons serviceydelser (herefter "Kunde" eller "Kunden").

Sammen med de valg af serviceydelser Kunden til enhver tid har foretaget gennem Firmafons systemer udgør dette dokument det komplette aftalegrundlag mellem Firmafon og Kunden (herefter "Aftalen").

Indhold
1. Generelt
2. Indholdstakserede tjenester
3. Abonnementspecifikke betingelser
3.1 Mobilpakke
3.2 Firmafon Omstilling Bruger
3.3 Firmafon Omstilling
3.4 Forbrug i og til Udlandet
3.5 Udlandspakker
3.6 Gratis prøveperiode
4. Betalingsbetingelser
5. Ændringer
6. Kundeservice og drift
7. Ansvar
8. Opsigelse og ophør af aftalen
9. Overdragelse
10. Personoplysninger
11. Kompensation i forbindelse med nummerportering
12. Tvister
13. Sådan anvender vi cookies

1. Generelt

Firmafon udvikler og driver serviceydelser indenfor telefoni, mobiltelefoni og data særligt henvendt til virksomheder.

Det er en forudsætning for at indgå denne Aftale at Kunden er en virksomhed, med eget CVR-nummer. Aftalen indgås mellem Firmafon og Kunden, og det er Kundens ansvar at de personer Kunden giver adgang til systemet (”Brugere”) er informeret om relevante betingelser og vilkår vedrørende Aftalen.

Som Kunde indvilliger du i, at Firmafon kan fremsende meddelelser vedrørende Aftalen via e-mail. Du forpligter dig til at dine kontaktinformationer inkl. e-mail adresse, postadresse, virksomhedsnavn og kontaktperson til stadighed er opdateret.

Kunden indkøber et antal abonnementer, der giver adgang til et vist antal Brugere, som typisk er ansatte hos Kunden.

Leveringstid afhænger af det pågældende produkt, men Firmafon tilstræber at levere hurtigst muligt. Levering af serviceydelser har fundet sted, når serviceydelsen er idriftsat.

Det er ikke tilladt for Kunden at videresælge Firmafons serviceydelser.

Firmafon er omfattet af telereguleringen. Eftersom Firmafon henvender sig til erhvervsdrivende fraviges §§ 9, 11, 14-15, § 16, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2-4, § 18, § 19, stk. 1-4, og §§ 20-21 i bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4.

2. Indholdstakserede tjenester

Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester, som leveres direkte til telefonen via SMS, MMS eller WAP, f.eks. ringetoner, biletter eller frimærker. Tjenesterne koster et beløb udover det, som Kunden normalt betaler for SMS/MMS/WAP. Oplysning om priser, gives i forbindelse med markedsføringen af tjenesterne.

Indholdstakserede tjenester udbydes af andre indholdsudbydere. Kunden hæfter for betalingen for de indholdstakserede tjenester, der leveres til mobiltelefonen. Det gælder også, selvom Kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Firmafon opkræver betalingen for tjenesterne og disse vil fremgå af faktura fra Firmafon. Firmafon tilbyder mulighed for at spærre for muligheden for at en eller flere af Kundens Brugere kan anvende indholdstakserede tjenester.

Ved Kundens bestilling af indholdstakserede tjenester gives samtykke til, at levering/udførelse påbegyndes straks, hvorfor Kunden herefter ikke kan fortryde købet.

3. Abonnementspecifikke betingelser

Firmafon udbyder telefonisystemer på abonnementsform til virksomheder. Disse inkluderer mobilabonnementer og Firmafon Omstilling. Firmafons mobilabonnementer er baseret på indkøb af foruddefineret trafikkombinationer i form af tale, data og SMS/MMS beskeder i forskellige mængder (disse trafikkombinationer omtales efterfølgende som “Mobilpakker”).

Generelt for Firmafons abonnementer gælder at de er beregnet til – og kun tilladt til brug til – virksomhedstelefoni, defineret som manuelle opkald og meddelelser til og fra virksomhedens ansatte. Det er således ikke tilladt at bruge Firmafons abonnementer til maskinelt drevne systemer, eller komponenter til sådanne systemer, fx. brug af Firmafon abonnementer til automatisk viderestilling til et mødebord eller andre lignende telefonitjenester, eller til maskinel udsendelse eller modtagelse af SMS/MMS beskeder.

Kunden kan ikke kombinere flere forskellige abonnementer på et enkelt SIM-kort.

De fleste af Firmafons abonnementer inkluderer både abonnementsydelser indeholdt i abonnementet, samt forbrugsydelser, der afregnes efter forbrug. For alle abonnementer gælder det at abonnementsydelsen afregnes forud for hver abonnementsperiode, og forbrugsydelser afregnes bagud for hver abonnementsperiode.

Abonnementsperioder følger som hovedregel kalendermånederne. Ved indgåelse af et abonnement kan der imidlertid forekomme enkelte abonnementsperioder, der ikke følger kalendermånederne. Hvis et abonnement oprettes midt i en måned vil den første abonnementsperiode for dette abonnement være den resterende tid i den påbegyndte måned.

Et abonnement kan ikke ophøre eller ændres midt i en abonnementsperiode, hvorfor en opsigelse eller ændring vil have effekt ved abonnementsperiodens (kalendermånedens) afslutning.

Kunden kan fra et mobilabonnement altid ringe gratis til 112 alarmtjenesten.

3.1 Mobilpakke

Ved Mobilpakke-abonnementet betaler Kunden et grundabonnement, som dækker følgende:

 • Et Firmafon SIM-kort, med et Firmafon mobilnummer
 • Et antal timers tale (afregnet per sekund), som angivet i pakkens specifikation, til danske mobiltelefoner og almindelige danske fastnettelefoner (ved danske telefoner forstås telefonnumre med landekode +45). Særlige servicenumre (fx. 118) og 90-numre er ikke inkluderet i pakken.
 • Et antal megabyte data, som angivet i pakkens specifikation. Dataforbrug i udlandet er ikke dækket i pakken.
 • Hvis det er anført i pakkens beskrivelse indholder den Fri SMS/MMS beskeder til danske modtagere. Beskeder afsendt i udlandet er ikke dækket i pakken.
 • Opkald til andre Brugere i Kundens virksomhed med Mobilforbrug eller Mobilpakker tæller ikke ned i Mobilpakkens taletid, og takseres altid til 0,– kr.
 • Forbrug udover det i pakken inkluderede (inklusive viderestilling) takseres efter Firmafons gældende priser for forbrug, som er oplyst på Firmafons website (www.firmafon.dk).

En mobilpakke kan opgraderes (dvs. ændres til en dyrere mobilpakke) når som helst, og opgraderingen tager effekt med det samme. Ved en opgradering betaler og får man taletid og datamængde svarende til længden af den nye abonnementsperiode, typisk resten af måneden (fx. vil man betale halv pris og få halv taletid og datamængde hvis man opgraderer præcis midt på måneden), man får ikke nogen refusion for en evt. ubrugt del af det abonnement man opgraderer fra.

Nedgradering af en mobilpakke kan vælges når som helst, men vil først have effekt ved udløbet af den igangværende abonnementsperiode (typisk ved kalendermånedens udløb).

For de abonnementsperioder der er kortere end en kalendermåned - typisk når et nyt Mobilpakke-abonnement oprettes, eller ved opgradering - reduceres pakkens taletid og datamængde forholdsmæssigt i den pågældende abonnementsperiode.

3.2 Firmafon Omstilling Bruger

Et Firmafon Omstilling Bruger abonnement bruges hvis Kunden ønsker at have Brugere til Firmafon Omstilling i virksomheden, der ikke har et Firmafon mobilabonnement. Følgende er inkluderet:

 • En Bruger adgang til Firmafon Omstilling web interfacet
 • Besvarelse af opkald til Firmafon Omstillingens hovednumre
 • Omstilling til og fra andre Brugere af Firmafon Omstillingen

3.3 Firmafon Omstilling

Brugere med et Firmafon Omstilling abonnement har adgang til Firmafon Omstilling. Herved kan Brugerne modtage opkald tilknyttet til Firmafon Omstillingen, og omstille kald til og fra deres egen telefon.

Med det første Firmafon Omstilling abonnement følger et hovednummer. Kunden kan vælge at købe yderligere hovednumre, som takseres med et månedligt abonnement, som anført i Firmafons prisliste.

Ved et udefra indgående kald til et hovednummer modtages kaldet først af hovednummeret, herefter foretages et nyt opkald fra hovednummeret til en eller flere Firmafon Omstilling Brugere. Dette nye kald takseres til 0 kr. til danske mobiltelefoner og almindelige danske fastnettelefoner (ved danske telefoner forstås telefonnumre med landekode +45), hvis det nye kald går til udenlandske numre og særlige servicenumre (fx. 118) og 90-numre, takseres det separat efter Firmafons gældende prisliste (på www.firmafon.dk).

3.4 Forbrug i og til Udlandet

Alle Firmafons abonnementstyper kan anvendes i udlandet. Der gælder dog altid særlige takster herfor. Forbrug i udlandet inkluderer:

 • Ind- og udgående opkald fra et mobilabonnement, der er tilsluttet et net i udlandet (“roaming”)
 • Ind- og udgående SMS/MMS fra et mobilabonnement, der er tilsluttet et net i udlandet (“roaming”)
 • Data forbrug fra et mobilabonnement eller et mobilt bredbånd abonnement, der er tilsluttet et net i udlandet (“roaming”)
 • Udgående opkald eller SMS/MMS til udenlandske numre fra et mobilabonnement
 • Firmafon Omstilling Bruger med et udenlandsk nummer, eller viderestilling fra et Firmafon mobilabonnement til et udenlandsk nummer

For alle ovenstående gælder at forbrug takseres i henhold til gældende prisliste (på www.firmafon.dk), mens det til gengæld ikke tæller som forbrug i en evt. Mobilpakke.

Udenlandske opkald og roaming kan af Kunden slås til og fra for den enkelte Bruger gennem Firmafons web interface.

3.5 Udlandspakker

For visse Mobilpakker er der enten inkluderet eller kan tilkøbes udenlandspakker, disse dækker følgende:

 • Udlandspakker omhandler forbrug i og/eller udvalgte lande. Specifikke lande indeholdt i udlandspakken kan til enhver tid findes på vores hjemmeside.
 • Et antal timers tale, som angivet i pakkens specifikation. Alle kald tidsafregnes efter vores sædvanlige udlandsbetingelser.
 • Et antal megabyte data som angivet pakkens specifikation, dækker dataforbrug i de udvalgte lande (excl. Danmark).

Herudover gælder:

 • Megabyte- og timeforbrug opgøres efter vores sædvanlige udlandsbetingelser.
 • Kald til særlige indholdstakserede numre og servicenumre er ikke inkluderet i Udlandspakken.

For de abonnementsperioder der er kortere end en kalendermåned – typisk når et nyt abonnement oprettes – reduceres Udlandspakkens taletid og datamængde forholdsmæssigt i den pågældende abonnementsperiode.

3.6 Gratis prøveperiode

Firmafon tilbyder en gratis prøveperiode på Firmafon Omstilling, under følgende betingelser:

 • Kunden får mulighed for gratis at afprøve Firmafon Omstilling i op til 30 dage.
 • Prøveperioden er beregnet til test og afprøvning, ikke til brug som en fuld kommerciel telefoniløsning.
 • Kunden kan kun bestille prøveperioden en gang. Ved mindre andet aftales med Firmafon.
 • I prøveperioden kan Firmafon Brugere kun have almindelige dansk fastnet- og mobilenumre.
 • Kunden tildeles et hovednummer af Firmafon i prøveperioden. I hele prøveperioden tilhører dette hovednummer Firmafon, hvis kunden vælger at opgradere til en fuld Firmafon løsning under eller efter prøveperioden kan kunden vælge at få hovednummeret fra prøveperioden overdraget, eller alternativt indportere et andet hovednummer, eller vælge at alternativt nummer fra Firmafon.
 • Kunden kan til enhver tid under prøveperioden - eller ved prøveperiodens udløb - vælge at opgradere til en fuld Firmafon løsning.

4. Betalingsbetingelser

Alle Firmafons ydelser betales med elektronisk betalingskort. Oplysninger om de kort, der accepteres findes på Firmafons hjemmeside (www.firmafon.dk). Det er en forudsætning for Aftalen at Kunden har et accepteret kreditkort.

Kundens betalingskortoplysninger registreres og opbevares af en tredjepart, der er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI).

Firmafons normale abonnementsperioder følger kalendermåneder. I særlige tilfælde afregnes der delperioder (fx. ved opretteler og visse opgraderinger).

Firmafon trækker så vidt muligt betaling på den første dag i hver abonnementsperiode. Her afregnes alle Kundens abonnementers abonnementsydelser forud, desuden afregnes udestående forbrugsydelser bagud for foregående periode. I visse tilfælde vil bagudbetalte forbrugsydelser afregnes mere end en abonnementsperiode forsinket, hvis for eksempel de underliggende informationer ikke er modtaget af Firmafon i tide til at indgå i en given afregning, en situation der kan forekomme bl.a. ved udlandsrejser (roaming), hvor Firmafon modtager forbrugsdata forsinket.

Når et abonnement oprettes trækkes første betaling straks, i dette tilfælde vil der afregnes et partielt abonnementsbeløb svarende proportionalt til tilbageværende tid i den i gangværende abonnementsperiode (kalendermåned).

Ved alle betalinger fremsendes faktura til Kunden via e-mail. Aktuelle og historiske fakturaer kan desuden hentes fra Firmafons web interface. For forbrugsydelser, kan Kunden til enhver tid se saldooplysninger gennem web-interfacet på www.firmafon.dk.

Firmafon har en forbrugsgrænse for udestående forbrugsydelser for hver Kunde. Forbrugsgrænsen fremgår af Kundens betalingsoversigt på www.firmafon.dk. Ved mindre andet er aftalt er grænsen 300 kr per Bruger. Hvis forbrugsgrænsen overskrides vil Firmafon automatisk trække en a conto betaling for forbrug svarende til de udestående forbrugsydelser på betalingstidspunktet.

Hvis en transaktion fra Kundens betalingskort ikke kan gennemføres forbeholder Firmafon sig ret til at suspendere de berørte tjenester. Firmafon har desuden ret til at fremsende sagen til inkasso.

5. Ændringer

Firmafon kan foretage ændringer i priser og vilkår med 30 dages varsel.

Ændringer varsles i e-mail og på www.firmafon.dk.

Sker der ændringer, som kun er til Kundens fordel, kan de træde i kraft uden varsel.

6. Kundeservice og drift

Firmafon afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt og i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 17.00). Henvendelser kan ske telefonisk til 71 99 99 99, eller via e-mail til kundeservice@firmafon.dk.

For servicemeddelelser og fejl, som skyldes Firmafons infrastruktur kan Kunden rette henvendelse til Firmafon Kundeservice.

Firmafon forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller indskrænke mulighederne for anvendelse af serviceydelserne på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Firmafon kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer m.v. i netværket og Firmafons produkter af hensyn til driften eller som følge af myndighedskrav. Visse ugunstige forhold kan skabe forstyrrelser, der blandt andet kan medføre, at opkald bliver afvist, samtaler afbrudt mv. Firmafon tilstræber at afhjælpe fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt, ligesom Firmafon hurtigst muligt vil videregive fejlmelding til anden operatør, såfremt en fejl eller forstyrrelse kan henføres hertil.

Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder netværksdækning, leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til Firmafons kundeservice.

7. Ansvar

Firmafon er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Firmafon er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab.

Kunden er ansvarlig for at foretage korrekt nedlukning af forbindelsen, efter en samtale er tilendebragt.

Firmafon er uden ansvar for tab som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet eller teletjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne.

Firmafon har intet ansvar for forstyrrelser, afbrydelser m.m., hvis forstyrrelsen, afbrydelsen eller fejlen kan henføres til Kundens forhold.

Firmafon er udelukkende ansvarlig for afbrydelser i egen infrastruktur. Dvs. at Firmafon ikke er ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i andre operatørers eller udbyderes telenet eller tjenester.

Opstår der fejl i serviceydelsen, der kan henføres til Firmafons forhold og som medfører en afbrydelse af Kundens forbindelse, foretager Firmafon ved henvendelse fra Kunden efter omstændighederne et forholdsmæssigt afslag i Kundens abonnementsafgift for den pågældende periode. Ydes et forholdsmæssigt afslag fratrækkes beløbet i den efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. Forholdsmæssigt afslag ydes ikke, hvor afbrydelsen har varet mindre end et døgn fra fejlmeldingstidspunktet. Det forholdsmæssige afslag kan ikke overstige Kundens abonnementsbetaling for den pågældende periode.

8. Opsigelse og ophør af Aftalen

Kunden kan til enhver tid opsige et, flere eller alle sine abonnementer. Hvis Kunden opsiger alle abonnementer ophører aftalen. Opsigelsen effektueres ved udgangen af den igangværende abonnementsperiode (typisk den igangværende kalendermåned).

Opsigelsen skal ske via Firmafons web-interface på www.firmafon.dk.

Firmafon forbeholder sig ret til, efter opsigelsestidspunktet, at opkræve betaling for forbrugsydelser (fx. roaming eller indholdstakserede tjenester), der er brugt af Kunden før ophørstidspunktet.

Firmafon kan ophæve Aftalen uden varsel hvis Kunden har misligholdt Aftalen.

Firmafon er berettiget til uden varsel og ansvar at afbryde forbindelsen og ophæve denne Aftale, såfremt Kunden forårsager forstyrrelser i nettet eller Firmafons systemer, herunder men ikke begrænset til at Kunden tilslutter udstyr, som ikke opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning om teleterminaludstyr.

Firmafon kan i øvrigt opsige Aftalen med varsel på minimum 1 måned. Herunder hvis Firmafon ophører med at udbyde serviceydelserne.

9. Overdragelse

Kunden kan ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Firmafon, overdrage Aftalen til en ny Kunde.

Firmafon kan til enhver tid overdrage Aftalen eller dele heraf til et med Firmafon koncernforbundet selskab, eller som et led i en samlet overdragelse af Firmafons aktiviteter til tredjemand.

10. Personoplysninger

Firmafons behandling af personoplysninger er omfattet af persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger).

Firmafon behandler alene personoplysninger på Kundens vegne efter instruks fra Kunden. Firmafon træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Firmafon skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Firmafon tilbyder registrering af Kundens oplysninger (herunder firmanavn, adresse samt telefonnummer) i visse nummerdatabaser, herunder 118-service databasen. Kunden kan gennem web-interfacet på www.firmafon.dk bestemme om denne registrering skal foretages af Firmafon.

Dog bemærkes det at Firmafon under alle omstændigheder er forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata til forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste. Oplysninger videregivet til forsyningspligtudbyderens nummeroplysningstjeneste kan dog kun anvendes til brug for besvarelse af henvendelser fra den offentlige alarmtjeneste eller politiet (og fremgår således ikke af den offentligt tilgængelige nummeroplysningstjeneste (118), jf. telelovens § 31, stk. 6, såfremt Kunden har fravalgt dette.

Desuden har enhver ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, frabedes.

11. Kompensation i forbindelse med nummerportering

Kunden har ret til kompensation hvis:

 • Kundens nummer bliver porteret uden Kundens tilladelse, f.eks. hvis nummer bliver porteret uden Kunden har accepteret fuldmagt.
 • Kundens nummer ikke bliver porteret den dag man har aftalt med Kunden (dette gælder dog ikke hvis Kunden ikke har afgivet korrekt information om f.eks. SIM-kortnummer/kundenummer eller det ikke er retmæssig ejer der har udfyldt fuldmagt)
 • Kunden er uden telefoni i mere end 24 timer

Kunden skal selv henvende sig hvis Kunden ønsker kompensation.

Detaljer om kompensationens størrelse:

 • Uretmæssig nummerportering af Kundens telefonnummer uden Kundes accept:
  500 kr i engangsbeløb
 • Nummerporteringen bliver ikke gennemført på den med Kunden aftalte dato:
  50 kr. + 5 kr. pr. efterfølgende dag
 • Manglende telefonforbindelse i over 24 timer på grund af fejl i nummerporteringen:
  50 kr. pr. dag Kunden er uden telefoni

Kompensationen er gældende både i forbindelse med nummerportering af fastnet- og mobilnummer.

Alle priser ifm. kompensation er momsfri.

12. Tvister

Klager, der udspringer af Aftalen, herunder i anledning af uenighed mellem Firmafon og Kunden om regnings- eller abonnementsforhold, skal indsendes skriftligt (fx. via e-mail) til Firmafon.

Hvis der ikke i forbindelse med klager indbragt for Firmafons kundeservice kan opnås enighed mellem Firmafon og Kunden, kan Kunden klage over Firmafons afgørelse til Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K.

Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Tvister afgøres efter dansk ret. Retssager mellem Firmafon og Kunden skal anlægges ved Københavns Byret.

Sådan anvender vi Cookies

Vi bruger cookies. Ikke til ondsindede formål, men til at forbedre din brugeroplevelse og vores forretning. Her kan du læse om, hvilke cookies vi anvender.

Funktionelle cookies

For at du kan logge ind i Firmafon, anvender vi cookies til at huske dig, når du skifter mellem siderne i systemet. Alternativet ville være at du skulle logge ind mellem hver sidevisning.

Vi anvender også cookies i vores oprettelsesforløb, så du kan bladre mellem siderne uden at informationer går tabt. Det mener vi giver den bedste brugeroplevelse.

Sidst, men ikke mindst anvender vores chat-system cookies til at huske din samtale med kundeservice, selv når du browser rundt inden for vores domæne.

Analysecookies

Vi forsøger at gøre vores website så relevant for kunderne som muligt. Vi anvender cookies til at opsamle data vi kan anvende til analyse af vores kunders adfærd. Vi anvender dataene til at identificere problemer med hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre sider og informationer.

Vi deler ikke personfølsomme oplysninger, indsamlet via analysecookies, med tredjepart.

Annonceringscookies

Man siger at kun halvdelen af en virksomheds markedsføring har nogen effekt, men at man bare ikke ved hvilken halvdel. Vi forsøger at slå de odds og anvender cookies dertil.

Vi anvender cookies til at optimere relevansen af vores markedsføring. Det gælder både, når du besøger firmafon.dk, men også når du besøger andre websites der anvender samme annonceudbydere.

Vi deler ikke personfølsomme oplysninger, indsamlet via annonceringscookies, med tredjepart.

Hvem sætter cookies?

Udover vores egne cookies, 
sættes der cookies fra:

Google - www.google.com
Hubspot - www.hubspot.com
Adroll - www.adroll.com

Vi bruger desuden Facebook Pixel til annoncering